กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

4 มกราคม 2566 เส้นทางการเติบโตของข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ
20 สิงหาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตาม กฎ ก.พ. ตามมาตรา 63
20 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
20 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
20 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
8 มิถุนายน 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำรับรองของตนเอง
1 มิถุนายน 2564 Happy Money
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิ ปี 2563
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2563
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้างประจำ ปี 2563
23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน(Happy Money Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การโอน การย้าย ข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขัั่้นเงิน
17 พฤศจิกายน 2563 ยกย่องคนดีศรีสถาบันฯ
5 ตุลาคม 2563 มาตรการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน
Skip to content