8 มิถุนายน 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายข้าราชการ ตามคำรับรองของตนเอง
1 มิถุนายน 2564 Happy Money
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิ ปี 2563
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2563
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลูกจ้างประจำ ปี 2563
23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน(Happy Money Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การโอน การย้าย ข้าราชการ ตามคำร้องขอของตนเอง
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขัั่้นเงิน
17 พฤศจิกายน 2563 ยกย่องคนดีศรีสถาบันฯ
5 ตุลาคม 2563 มาตรการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน