ตัวชี้วัดที่ 32 ITA

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf คำอธิบายตัวชี้วัดที่ 32-ITA 325 KB 118
pdf สรุป รายงานรอบ 11 เดือน ของ ตัวที่ ITA 111 KB 109
pdf ผลการประเมินหน่วยงานคุณธรรม RICD 500 KB 117
pdf แนบข้อ 1 ผู้นำและบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ 951 KB 95
pdf แนบข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 46 KB 180
pdf แนบข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 561 KB 92
pdf แนบข้อ 4 กำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 94 KB 84
pdf แนบข้อ 5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก 371 KB 83
pdf แนบข้อ 5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน 402 KB 79
pdf แนบข้อ 6.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 371 KB 97
pdf แนบข้อ 6.2 ผลติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 154 KB 92
pdf แนบข้อ 7 เรื่องการยกย่องเชิดชูการทำความดี 2 MB 96
pdf แนบข้อ 8.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 11 เดือน 402 KB 84
pdf แนบข้อ 8.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 117 KB 81
pdf แนบข้อ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดและขยายผล 3 MB 88
pdf แนบข้อ 10.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน 11 เดือน 402 KB 86
pdf แนบข้อ 10.2 เอกสารแนบผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 23 ข้อ 26 MB 73
pdf แจ้งผลการประเมินคุณธรรม ภาพรวมกรมสุขภาพจิต 891 KB 79
Skip to content