ตัวชี้วัดที่ 32 ITA

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf คำอธิบายตัวชี้วัดที่ 32-ITA 325 KB 83
pdf สรุป รายงานรอบ 11 เดือน ของ ตัวที่ ITA 111 KB 78
pdf ผลการประเมินหน่วยงานคุณธรรม RICD 500 KB 85
pdf แนบข้อ 1 ผู้นำและบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ 951 KB 70
pdf แนบข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 46 KB 151
pdf แนบข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564 561 KB 70
pdf แนบข้อ 4 กำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 94 KB 60
pdf แนบข้อ 5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก 371 KB 63
pdf แนบข้อ 5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน 402 KB 64
pdf แนบข้อ 6.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 371 KB 72
pdf แนบข้อ 6.2 ผลติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม 154 KB 70
pdf แนบข้อ 7 เรื่องการยกย่องเชิดชูการทำความดี 2 MB 67
pdf แนบข้อ 8.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 11 เดือน 402 KB 72
pdf แนบข้อ 8.2 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 117 KB 62
pdf แนบข้อ 9 เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดและขยายผล 3 MB 60
pdf แนบข้อ 10.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน 11 เดือน 402 KB 63
pdf แนบข้อ 10.2 เอกสารแนบผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 23 ข้อ 26 MB 61
pdf แจ้งผลการประเมินคุณธรรม ภาพรวมกรมสุขภาพจิต 891 KB 56
Skip to content